กรอกใบสมัคร

ต้องใส่ข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * กรุณากรอกให้กระชับ

กรณีที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่ - ในช่องนั้นแทน

เลือกรูปภาพถ้ามี

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่งงานและเงินเดือนที่คาดหวัง

สถานภาพทางการทหาร

สถานภาพทางครอบครัว

บิดา/มารดา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (เริ่มจากครั้งล่าสุด)

ความรู้ ความสามารถ

หลักฐานการสมัคร

ให้นำเอกสารดังกล่าวมาให้พร้อมในวันที่เรียกมาสัมภาษณ์ ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- รูปถ่าย 2 ใบ

- ใบผ่านงาน

- ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองเงินเดือน

- สำเนาการเกณฑ์ทหาร

ข้าพเจ้าขอรับรอง รายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมัครงานนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจพบว่าข้อใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินทดแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ